e-mail: iaekrak@archeo.pan.krakow.pl

 

Pracownia Archeologiczna

w Igołomi

tel. +48 / 12 / 287 30 09

 

 

Pracownia Archeologiczna w Igołomi (ok. 25 km na wschód od Krakowa) mieści się w  klasycystycznym pałacu usytuowanym w rozległym parku rozplanowanym w tzw. stylu angielskim. Pałac został wzniesiony u schyłku XVIII wieku wg projektu Ch. Aignera jako wiejska rezydencja rodziny Wodzickich. Budowla posiada wszystkie cechy stylu klasycystycznego - portyk nad głównym wejściem i reprezentacyjne apartamenty na poziomie parteru (okrągła sala balowa, duża jadalnia, salony).

 

 

Od czasów powstania, po II wojnę światową, pałac wielokrotnie zmieniał właścicieli. W latach 40-tych został przekazany Polskiej Akademii Umiejętności, później zaś znalazł się w użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk. Po starannej renowacji został zaadoptowany na potrzeby Pracowni Archeologicznej Zakładu Archeologii Małopolski Instytutu Historii Kultury Materialnej (obecnie krakowski Oddział Instytutu Archeologii i Etnologii PAN).

Program naukowy aktywności Pracowni Archeologicznej w Igołomi jest poświęcony studiom nad pradziejami i wczesnym średniowieczem zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej. Prace koncentrują się na tworzeniu mapy prahistorycznego i wczesnośredniowiecznego zasiedlenia tego obszaru, głównie poprzez archeologiczne badania powierzchniowe (w ramach tzw. Archeologicznego Zdjęcia Polski). Realizowane są także badania wykopaliskowe, sondaże oraz różnorodne prace teoretyczne. W pomieszczeniach Pracowni organizowane są również konferencje, sympozja, spotkania robocze i warsztaty naukowe.

Wart podkreślenia jest interdyscyplinarny charakter prac wykonywanych w Igołomi. W skład zespołu zatrudnionych tam pracowników - oprócz archeologów - wchodzą paleobotanik i paleozoolog. W naszych studiach szczególny nacisk kładziemy na związki pomiędzy środowiskiem a człowiekiem w czasach prehistorycznych. Analizowane szczątki roślinne, uzyskane podczas wykopalisk archeologicznych, umożliwiają rekonstrukcję minionych etapów rozwoju rolnictwa oraz przyczyniają się do wyjaśnienia niektórych zagadnień botanicznych, np. migracji roślin dzikich czy historii roślin uprawnych. Badania paleozoologiczne, oparte na analizie kostnych odpadków konsumpcyjnych i szkieletów z grobów zwierzęcych, dostarczają informacji o roli gospodarki hodowlanej i łowiectwa w prahistorii. Prace te są źródłem wiedzy dotyczącej różnych problemów zoologi, np. zagadnień związanych z udomowieniem poszczególnych gatunków.

 

 

Materiały z archeologicznych badań wykopaliskowych, zgromadzone w magazynach i archiwach Pracowni Archeologicznej w Igołomi, są nie tylko podstawą różnorodnych studiów z zakresu prahistorii. Służą także naszym współpracownikom z innych specjalności - antropologom, dendrologom, mineralogom i wielu innym.

 

Informacje dotyczące Pracowni Archeologicznej w Igołomi opracował

dr Krzysztof Tunia