Sprawozdania Archeologiczne with the highest evaluation

among Polish archaeological journals!

 

15  the number of points obtained by the authors of publications in our Journal (cf. statement of Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland – 18.12.2015 – part B of the list of scientific journals – position 1673).

 

We invite all archaeologists and scientists cooperating with archeology to publish on the Sprawozdania Archeologiczne!

 

Sprawozdania Archeologiczne najwyżej punktowanym

polskim czasopismem archeologicznym!

 

15 punktów! tyle uzyskują autorzy publikacji w Sprawozdaniach Archeologicznych

por. komunikat MNiSW z 18 grudnia 2015 r. – część B wykazu czasopism naukowych (czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach – pozycja 1673).

 

Zapraszamy wszystkich archeologów i przedstawicieli nauk współpracujących z archeologią do publikowania na łamach Sprawozdań Archeologicznych!

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdania Archeologiczne is a peer-reviewed Polish archaeological journal edited and

published annually in English and German by the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, intended especially for Polish and Central-European readership. Its main aim is to present a wide range of approaches to issues in contemporary archaeology and to publish materials and findings of field surveys.

 

Established in 1955, Sprawozdania Archeologiczne was initially intended to publish reports of archaeological excavations in Poland only in Polish. Until 1990, the journal was published by the Wydawnictwo Ossolineum Publishing House.

Its first editors were:

 

·                     1955-1966 (vol. 1-18) – Stefan Nosek

·                     1967-2003 (vol. 19-55) – Jan Machnik

 

Since 2004, the journal's editor has been Sławomir Kadrow.  Due to a change in the editorial policy, contributions from abroad are now also welcomed. The volumes published since then in English and German focus on various research questions and findings of field surveys in all periods of prehistory and early history of Poland, Central and South-Eastern Europe. The papers also discuss methods of field surveys, analyses as well as matters of interest to the archaeological profession and its interaction with society. Moreover, the volumes contain book reviews, discussions, criticism and a chronicle of archaeological events.

 

SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE is listed on the European Reference Index for the Humanities (ERIH), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) and Scopus

 

The primary version of Sprawozdania Archeologiczne is the paper version.

 

Electronic versions of all articles published in Sprawozdania Archeologiczne are available on http://rcin.org.pl/publication/18469

 

 

 

Sprawozdania Archeologiczne są recenzowanym rocznikiem archeologicznym, w którym publikowane są artykuły w języku angielskim i niemieckim. Pismo wydawane jest przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i jest adresowane głównie do środowisk polskich i środkowoeuropejskich archeologów. Jego głównym celem jest prezentacja szerokiego spektrum zagadnień związanych ze współczesną archeologią oraz udostępnienie materiałów i wyników badań terenowych.

 

Pierwszy tom Sprawozdań Archeologicznych wyszedł w 1955 roku. Zamiarem Redakcji była publikacja sprawozdań z badań wykopaliskowych na terenie całego kraju. Do 1990 roku wydawcą pisma było Ossolineum.

 

Redaktorami Sprawozdań Archeologicznych w pierwszym okresie jego istnienia byli:

 

·                     1955-1966 (tomy 1-18) – Stefan Nosek

·                     1967-2003 (tomy 19-55) – Jan Machnik

 

Od 2004 roku redaktorem Sprawozdań Archeologicznych jest Sławomir Kadrow. Od tego czasu zmienił się profil pisma i obecnie są w nim publikowane również artykuły autorów zagranicznych. W ciągu ostatnich ośmiu lat artykuły publikowane w języku angielskim i niemieckim, którym zwykle towarzyszą też wersje polskie, prezentowały wszelkie problemy i wyniki badań terenowych ze wszystkich epok pradziejów i czasów wczesnohistorycznych w Polsce oraz w Europie środkowej i południowo-wschodniej. Cześć artykułów poświęcona została metodyce badań terenowych, analizom, sprawom związanym z wykonywaniem zawodu archeologa i jego usytuowaniu w społeczeństwie. W kolejnych tomach publikowane są także recenzje książek, dyskusje i kronika wydarzeń archeologicznych.

 

SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE znajdują się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz Scopus

 

Pierwotną wersją Sprawozdań Archeologicznych jest wersja papierowa.

 

Elektroniczne wersje wszystkich artykułów ze Sprawozdań Archeologicznych są dostępne na http://rcin.org.pl/publication/18469 

 

 

 

 

 

Editor and Editorial Committee

Redakcja i Komitet Redakcyjny

 

 

 

 

Editor

Redaktor

 

Prof. Sławomir Kadrow
Instytut Archeologii i Etnologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Sławkowska 17
PL 31-016 Kraków

E-mail: slawekkadrow@gmail.com

 

 

 

Editorial Secretary

Sekretarz Redakcji

 

 

Mgr Magdalena Dzięgielewska

E-mail: madzinska@poczta.fm 

 

 

 

Editorial Committee

Komitet Redakcyjny

 

 

 

 

Prof. Sylwester Czopek

Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

 

 

Prof. Janusz Kruk

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków

 

 

Prof. Jan Machnik

Polska Akademia Umiejętności, Kraków

 

 

Prof. Sarunas Milisauskas

State University of New York at Buffalo, USA

 

 

Prof. Johannes Müller

Christian-Albrechts Universität zu Kiel, Deutschland

 

 

PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Česká Republika

 

 

Prof. Aleksandr Sytnyk

Ukrainian National Academy of Sciences, Lviv, Ukraine

 

 

Prof. Przemysław Urbańczyk

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

 

 

 

 

Permanent Team of Reviewers

Zespół stałych recenzentów

 

 

 

 

Prof. Peter Bogucki

Princeton University, USA

 

 

Prof. Janusz Czebreszuk

Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

 

 

Prof. Grzegorz Domański

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

 

 

Prof. Eduard Droberjar

Palacký University of Olomouc, Czech Republic

 

 

Dr. Florin Gogaltan

Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj-Napoca, Romania

 

 

Dr. Mikola Kryvaltsevich

Institute of History, National Academy of Sciences, Minsk, Belarus

 

 

Prof. Andrzej Rozwałka

Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

 

 

Dr. hab. Anna Zakościelna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

 

 

 

 

 

If necessary, the editorial team may assign other reviewers to evaluate the submitted manuscript

 

W razie potrzeby Redakcja powołuje także innych recenzentów do oceny nadsyłanych prac

 

 

 

 

English proofreading

 

 

 

 

 

 

Aeddan Shaw, Anna Skucińska

 

 

 

Publication ethics and publication malpractice statement

Sprawozdania Archeologiczne  is  peer reviewed journal and committed to upholding the highest standards of publication ethics. In order to provide our readers with journals of highest quality we state the following principles of Publication Ethics and Malpractice Statement. All articles not in accordance with these standards will be removed from the publication if malpractice is discovered at any time even after the publication. In accordance with the code of conduct we will report any cases of suspected plagiarism or duplicate publishing. 
Authors must ensure that they have written original works. In addition they must ensure that the manuscript has not been issued elsewhere. Any work or words of other authors, contributors, or sources should be appropriately credited and referenced.

Authors submitting their works to the journal for publication as original articles confirm that the submitted works represent their authors' contributions and have not been copied or plagiarized in whole or in part from other works without clearly citing. All authors should disclose financial or other conflict of interest that might influence the results or interpretation of their manuscript (financial support for the project should be disclosed). When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor and cooperate with the editor to retract or correct the paper. Submitting a paper simultaneously to more than one publication at a time is a breach of publications ethics. 


Editors must ensure a fair blind peer-review of the submitted articles for publication. They will strive to prevent any potential conflict of interests between the author and editorial and review personnel. Editors will also ensure that all the information related to submitted manuscripts is kept as confidential before publishing. 
Reviewers evaluate manuscripts based on content without regard to ethnic origin, gender, sexual orientation, citizenship, religious belief or political philosophy of the authors. They must ensure that all the information related to submitted manuscripts is kept as confidential and must report to the Editor-in-Chief if they are aware of copyright infringement and plagiarism on the author's side. They must evaluate the submitted works objectively as well as present their opinions on the works in a clear way in the review form. A reviewer who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the Editor-in-Chief and excuse himself from the review process.

 

Etyka publikacji

Sprawozdania Archeologiczne są recenzowane i deklarują przestrzeganie najwyższych standardów etycznych publikacji. Wszystkie artykuły stojące w sprzeczności z nimi nie zostaną opublikowane. Wszelkie przypadki plagiatów będą zgłaszane.

Autorzy zapewniają, że są oryginalnymi autorami prac oraz że artykuł nie został skierowany do publikacji w innym miejscu. Jakikolwiek udział innych autorów czy współpracowników będzie właściwie uznany, a jakiekolwiek partie tekstu zaczerpnięte od innych autorów czy źródeł będą właściwie opisane. Udział instytucji finansujących badania powinien być ujawniony, a także jakikolwiek konflikt interesów, który mógł mieć wpływ na wyniki czy interpretację badań.

Redaktorzy przekazują artykuły do recenzji, starając się uniknąć jakichkolwiek konfliktów interesów pomiędzy autorami, redakcją i recenzentami. Gwarantują także, że wszelkie informacje związane z przesłanymi tekstami są tajne przed ich publikacją. Recenzenci oceniają teksty jedynie na podstawie ich treści. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją. Jeśli uznają, że ich kwalifikacje nie są wystarczające do właściwej oceny badań przedstawionych w publikacji, powinni poinformować redaktora i zrezygnować z podjęcia się procesu recenzyjnego.

 

 

 

Information for Contributors

 

 

 

 

 

 

Manuscripts are accepted for review with the understanding that the same work has not been published, that it is not under consideration for publication elsewhere, and that its submission has been approved by all of the authors and by the institution where the work was carried out. Articles and any other material published in Sprawozdania Archeologiczne represent the opinions of the author(s) and should not be construed to reflect the opinions of the Editor and the Publisher.

Sprawozdania Archeologiczne is interested in: (1) all research questions and results of field survey, in all periods in Poland, Central and South-Eastern Europe, (2) all types of archaeological method, whether survey, excavation or analysis, (3) matters of interest to the archaeology profession and its interaction with society (4) book reviews, as well as discussions, criticism and chronicle of archaeological events.

 

Submission

Please, submit separate text and graphics files. Our preferred text format is Microsoft Word. If submitting your manuscript as a Word file DO NOT embed figures and tables in the text. Figures should be submitted as separate high-quality JPG or TIFF files. Resolutions must be 300dpi or higher and image dimensions should be full-page width 125mm and the maximum acceptable height is 170mm.

The title page should contain: author’s name, author’s affiliation, the article title. An abstract in English is to be provided, no longer than 150 words, accompanied by a list of 5-6 key words.

Submitted text should be written in English or German.

All submissions are considered by the Editor in the first instance. Suitable papers are peer-reviewed.

 

Proofs

Authors will receive a proof of their article as a PDF file. Please note that only typographical or factual errors may be corrected at proof stage.

 

References

References should be listed alphabetically at the end of the paper and referred to in the text by the author’s surname, date of publication and page number, e.g. (Blake 1998, 59), or (Kruk, Milisauskas 1983, 259). Where there are three or more authors, only the first author's name is given in the text, followed by et al., e.g. (Sofer et al. 2000, 814). Full numbers for pages and dates should be used, e.g. 35-37, 123-135. Footnotes should be avoided.

In order to save editorial time, please use the following template for the list of references to articles submitted to Sprawozdania Archeologiczne.

 

Literatura

Pozycje literatury przedmiotu wykorzystane w artykule powinny być wylistowane na jego końcu. Odnośniki do literatury w tekście powinny być podane w nawiasie z uwzględnieniem nazwiska autora, daty publikacji i numeru strony, np. (Blake 1998, 59) lub (Kruk, Milisauskas 1983, 259). W przypadku pozycji literatury opublikowanych przez trzech i więcej autorów powinno być podane tylko nazwisko pierwszego z nich, po którym należy napisać et al., np. (Sofer et al. 2000, 814). Należy podawać numery stron w pełnej formie, np. 35-37, 123-135. Nie można używać przypisów w stopce strony.

W celu zaoszczędzenia czasu redakcji proszę stosować w artykułach nadsyłanych do publikacji w Sprawozdaniach Archeologicznych podane poniżej zasady tworzenia listy wykorzystanej literatury przedmiotu:

 

 

Journal articles

Bogucki P. 1993. Animal traction and household economies in Neolithic Europe. Antiquity 67(256), 492-503.

Kruk J. and Milisauskas S. 1983. Chronologia absolutna osadnictwa neolitycznego z Bronocic, woj. kieleckie. Archeologia Polski 28(2), 257-320.

 

Single-author/editor books

Czerniak L. 1980. Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Zych R. 2008. Kultura pucharów lejkowatych w Polsce południowo-wschodniej (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 7). Rzeszów: Instytut Archeologii UR.

Hodder I. (ed.) 1991. Archaeological theory in Europe. The last three decades. London: Routledge.

 

Multiple author/editor books

Kristiansen K. and Larsson T. B. 2005. The Rise of Bronze Age Society. Travels, Transmissions and Transformations. Cambridge: Cambridge University Press.

Czebreszuk J. and Müller J. (eds.) 2004. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens 1. Forschungsstand. Erste Ergebnisse. Das östliche Feuchtbodenareal (= Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 2). Poznań, Kiel, Rahden (Westf.): UAM w Poznaniu, CAU zu Kiel.

 

Contribution to a book

Iwaniszewski S. 2006. Megalityczny obrządek pogrzebowy i neolityczny krajobraz w mikroregionie stryczowickim na Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków: Instytut Archeologii UMCS, Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Kraków, 259-269.

Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2006. Kultura ceramiki wstęgowej kłutej w południowej Polsce. In M. Kaczanowska (ed.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 1). Kraków: Muzeum Archeologiczne, 9-21.  

 

In the case of subsequent works by the same author in the list of references, the name is repeated in all cases and followed by the date of publication.

Gediga B. 2007. Problemy obrazu kultury wczesnej epoki żelaza na Śląsku w świetle nowych badań terenowych. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 49, 123-146.

Gediga B. 2010. Śląsk – regionalna prowincja kultury halsztackiej. In B. Gediga and W. Piotrowski (eds.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza (= Biskupińskie Prace Archeologiczne 8; PAN O/Wrocław. Prace Komisji Archeologicznej 18). Biskupin-Wrocław: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Komisja Archeologiczna PAN O/Wrocław, 187-218.

 

 

 

 

 

Informacje dla autorów

 

 

 

 

 

 

Nadesłane do publikacji materiały przekazywane są recenzentom do zaopiniowania pod warunkiem, że: (a) nie zostały one jeszcze dotąd opublikowane w innym wydawnictwie, (b) nie zostały oddane rozpatrzenia innym redakcjom i (c) instytucja, w której pracuje autor (lub autorzy) zaaprobowała fakt ich publikacji w Sprawozdaniach Archeologicznych. Artykuły publikowane w naszym roczniku reprezentują opinie ich autora lub autorów i nie należy uważać, że zostały one napisane tak by odzwierciedlać opinię redakcji lub wydawcy.

 

Sprawozdania Archeologiczne są zainteresowane publikacją materiałów, w których zawarte są: (a) wszelkie problemy i zagadnienia związane z wykopaliskowymi archeologicznymi na stanowiskach w Polsce oraz w środkowej i południowo-wschodniej Europie, niezależnie od opoki i okresu, z którego pochodzą badane relikty i zabytki, (b) rozważania na temat wszelkich metod poszukiwania, wykopalisk, analizy i interpretacji zabytków archeologicznych, (c) zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu archeologa i jego miejsca w społeczeństwie i (d) recenzje książek, dyskusje, wypowiedzi krytyczne i kronika wydarzeń związanych z archeologią.

 

Dostarczanie materiałów do publikacji

Proszę o dostarczanie tekstów i materiałów ilustracyjnych w oddzielnych plikach. Preferowanym formatem tekstów jest Microsoft Word. W razie przesyłania tekstów w tym formacie, prosimy nie wklejać w tekst rycin i tabel. Ryciny (rysunki, fotografie, wykresy, mapy itd.) powinny być przesyłane w oddzielnych plikach wysokiej jakości formatu JPG lub TIF. Rozdzielczość nadsyłanych rycin powinna być nie niższa niż 300 dpi a ich proporcje powinny odpowiadać rozmiarom ilustracji 125 mm szerokości i 170 mm wysokości.

Strona tytułowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, jego afiliację, tytuł artykułu. Należy też dostarczyć abstrakt w języku angielskim, niezawierający więcej niż 150 słów, zaopatrzony w listę 5-6 słów kluczowych.

Dostarczane do redakcji teksty powinny być napisane w języku angielskim lub niemieckim. Autorów polskich prosimy też o nadsyłanie wersji prac napisanych w języku polskim.

Wszystkie nadesłane materiały rozpatrywane są w pierwszej instancji przez redaktora Sprawozdań Archeologicznych. W razie pozytywnej opinii przesyłane są dalej do oceny recenzenta lub recenzentów.

Korekty

Autorzy dostają korekty swoich artykułów drogą mailową w plikach formatu PDF. Na tym etapie korekty można poprawiać tylko błędy techniczne i rzeczowe.

 

 

 

 

 

Reviewing procedure

 

Reviewer Evaluation Questionnaire

 

 

 

 

 

 

By submitting their papers to Sprawozdania Archeologiczne, authors consent to the process of peer review. Each submitted manuscript is reviewed initially by the editorial team, then by an outside peer or, if needed, by two outside peers. The reviewers are not selected from among the author’s colleagues or from among any persons with whom a conflict of interests may arise. The review is anonymous and confidential. The peers are not allowed to use their knowledge of the manuscript before its publication.

Each submitted manuscript receives an ID number to help identify the paper in the subsequent stages of the editorial process. The author is notified of the review results and may contact the editorial team about possible comments or recommendations. The final decision whether or not to publish the paper lies with the Editor.

 

 

 

 

 

 

Procedura recenzowania artykułów

 

 

 

 

 

 

Autorzy przysyłając pracę do publikacji w Sprawozdaniach Archeologicznych wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję, a następnie są recenzowane przez jednego recenzenta (w razie potrzeby przez dwóch recenzentów), który nie jest członkiem Redakcji. Nadesłane prace nie są wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

 

Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją Sprawozdań Archeologicznych dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution:  Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie

ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków, tel. +48 / 12 / 422 29 05; ula.potyrala@poczta.fm

 

 

 

 

 

 

 

t. 68, Kraków 2016

red. Sławomir Kadrow

in English and German

cena 50 zł, 25 €

 

 

 

 

 

 

 

 

t. 67, Kraków 2015

red. Sławomir Kadrow

in English and German

cena 42 zł, 25 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. 66, Kraków 2014

red. Sławomir Kadrow

in English, German and Polish

cena 42 zł, 25 €  

 

t. 65, Kraków 2013

red. Sławomir Kadrow

        in English, German and Polish

        cena 42 zł, 25 €

 

 

 

t. 64, Kraków 2012

red. Sławomir Kadrow

in English, German and Polish

        cena 42 zł, 25 €

 

        t. 63, Kraków 2011

red. Sławomir Kadrow

    in English, German and Polish

    cena 42 zł, 25 €

 

 

t. 62, Kraków 2010

 red. Sławomir Kadrow

         in English, German and Polish, cena 40 zł, 22 €

 

t. 61, Kraków 2009

red. Sławomir Kadrow

        in English, German and Polish, cena 40 zł, 22 €

 

t. 60, Kraków 2008

red. Sławomir Kadrow

in English, German and Polish, cena 40 zł, 22 €

 

t. 59, Kraków 2007

red. Sławomir Kadrow

in English, German and Polish, cena 38 zł, 22 €

 

 

t. 58, Kraków 2006

red. Sławomir Kadrow

in English, German and Polish, cena 38 zł, 22 €

t. 57, Kraków 2005

red. Sławomir Kadrow

in English, German and Polish, cena 20 zł, 22 €

 

 

t. 56, Kraków 2004

red. Sławomir Kadrow

Summaries in English, German and Polish, cena 20 zł, 22 €

 

t. 55, Kraków 2003

red. Jan Machnik

Summaries in English, cena 24 zł, 22 €

 

t. 54, Kraków 2002

red. Jan Machnik

Summaries in English, cena 24 zł, 22 €

 

t. 53, Kraków 2001

red. Jan Machnik

Summaries in English, cena 27 zł, 22 €

 

t. 52, Kraków 2000

red. Jan Machnik

Summaries in English, cena 27 zł, 22 €